Australian shepherd (puppy info, karakter, en meer) - Puppygroep.nl (2024)

Geboren herdershonden

De hele geschiedenis van de Australian shepherd draait om het ‘beroep’ van herdershond. Vee drijven zit deze dieren echt in het bloed, maar de kans dat je zelf toevallig een kudde schapen rond hebt lopen is natuurlijk klein. Als je toch graag een Australian shepherd in huis wil nemen, zorg er dan in elk geval voor dat jullie genoeg te doen hebben samen. Dit is een echte werkhond die graag zijn baasje een plezier doet. Hondensporten zoals hondenfrisbee, doggy dance, of bijvoorbeeld agility zijn een goede keuze voor dit ras, maar ook gewoon lekker samen buiten rondlopen, rennen en spelen zijn noodzakelijk. Dit zijn beslist geen honden voor mensen die niet van beweging houden!

Niet te stoppen

Een Australian shepherd zit vol energie en werklust. Geef je deze honden niet genoeg ruimte om die energie kwijt te raken, dan gaan ze al snel probleemgedrag vertonen. Vergis je vooral niet in het uithoudingsvermogen van je shepherd: hij kan gerust een heel eind meelopen terwijl jij fietst bijvoorbeeld. Ook meehuppelen met ruiters kan een mooie vorm van beweging en afleiding zijn. Hou je van een eind wandelen? Hou je dan vooral niet in, want de kans is groot dat jij eerder uitgeput bent dan je aussie.

Een scherpe geest...

Australian shepherds zijn erg intelligente honden. Op die karaktertrek werd het ras speciaal geselecteerd vanwege de hoge mate van zelfstandigheid die van ze werd verwacht. Als je de hele dag op pad bent om een kudde vee te ‘managen’, dan moet je zelf beslissingen kunnen nemen. Dat kan een aussie prima vanwege zijn scherpe geest. Zo werd hij ook beroemd met de kunstjes in films en op rodeo’s die hij zo makkelijk kon leren. Toch kan diezelfde scherpte onhandig uitpakken voor een Australian shepherd die je in huis neemt, in plaats van in de uitgestrekte buitenlucht.

...en dus een eigen willetje

Een Australian shepherd is zo goed in het volgen van zijn intuïtie en het nemen van zijn eigen beslissingen, dat hij jou als baasje daarvoor soms niet nodig heeft. Daar komt nog bovenop dat een Australian shepherd van nature erg alert en waaks is. Ze merken alles dat er om ze heen gebeurt en reageren daar ook op als je ze niet goed traint en socialiseert. Zelfs hondenexperts vinden vaak dat dit ras extra moeilijk te trainen is. Daarom is het echt heel belangrijk dat je de opvoeding en socialisatie vanaf dag één serieus neemt. Ga zeker samen op puppycursus en blijf hier ook na de cursus genoeg aandacht aan besteden.

Trouwe waakhond met eenkennige trekjes

Naast een herdershond is de Australian shepherd ook gefokt om een goede waakhond te zijn op de boerderijen waar hij zijn reputatie heeft opgebouwd. Natuurlijk kan het fijn en handig zijn om een waakse hond in huis te hebben, maar het kan in dit geval ook problemen opleveren als je geen rekening houdt met deze eigenschap. Een Australian shepherd kan erg eenkennig zijn naar ‘zijn’ gezin dat hij moet bewaken, en is daardoor niet automatisch vriendelijk tegen onbekenden. Ook dit is een eigenschap waar je rekening mee moet houden bij de socialisatie van je puppy en jongvolwassen hond. Neem de tijd om hem te laten wennen aan vreemde mensen, andere dieren en ‘rare objecten’ zoals fietsers, vee, of hardlopers, zodat deze niet steeds het ‘waakhondenalarm’ af laten gaan.

Een fantastische hond met een gebruiksaanwijzing

Al met al is een Australian shepherd dus niet de gemakkelijkste hond om op te voeden en als huisdier te houden. Een eigen willetje, hoge intelligentie, hoog energieniveau, de neiging tot verveling en een waaks en alert karakter kunnen allemaal voor problemen zorgen als je er niet vanaf het begin consequent en serieus mee omgaat. Het duurt ook relatief lang voordat honden van dit ras volwassen worden, dus hiervoor moet je als verantwoordelijk baasje de tijd nemen. We raden zeker niet af om een puppy van dit ras in huis te nemen, want het zijn geweldige honden, maar meer nog dan bij veel andere rassen moet je als baasje je verantwoordelijkheid nemen voor een goede opvoeding. Blijf consequent in de opvoeding en neem voldoende tijd voor een goede socialisatie zorg voor meer dan genoeg beweging, spelletjes en interessante activiteiten om samen met je aussie te ondernemen, dan heb je een echte trouwe vriend voor het leven aan dit dier.

Pups hebben rust nodig

Australian shepherds zijn energieke honden en dit kan het moeilijk maken om een jonge pup voldoende rust te bieden. Wist jij bijvoorbeeld dat een puppy 18-21 uur rust per dag nodig heeft? Bekijk mijn puppy wandel-, dag-, en slaapschema voor jouw Australian shepherd puppy, zodat je een idee krijgt hoe een dag er idealiter uit ziet. Klik hier en download gratis mijn puppyschema.

Australian shepherd (puppy info, karakter, en meer) - Puppygroep.nl (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 6579

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.